Stowarzyszenie EPKT Spotters

Statut stowarzyszenia EPKT Spotters

STATUT STOWARZYSZENIA

EPKT SPOTTERS

Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 30 września 2011 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie EPKT SPOTTERS, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania lotnictwa.
 3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Katowicach przy ul. GEN. J. HALLERA 30d/59. Terenem działania jest obszar Województwa Śląskiego Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza obszarem Województwa Śląskiego oraz poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 9. Rozdział II

  Cele i środki działania
 10. Celami Stowarzyszenia są:
  1. tworzenie spójnej grupy miłośników lotnictwa z regionu Województwa Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. propagowanie idei awiacji,
  3. krzewienie wiedzy z zakresu tradycji i historii lotnictwa cywilnego,
  4. wspieranie działań na rzecz rozwoju lotnictwa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji i rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice.
 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. ścisłą współpracę z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice – Pyrzowice,
  2. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami oraz organami władzy publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także z osobami prawnymi i fizycznymi, którym bliskie są cele Stowarzyszenia,
  3. fotografowanie statków powietrznych oraz gromadzenie informacji dotyczących lotnictwa,
  4. publikację zdjęć, filmów i artykułów związanych z celami Stowarzyszenia,
  5. prowadzenie strony internetowej oraz dostępnego publicznie forum internetowego, będącego bieżącą formą kontaktu członków Stowarzyszenia,
  6. organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia na pokazy i targi lotnicze w kraju i za granicą,
  7. współpracę z mediami w zakresie realizacji celów statutowych oraz promocji samego Stowarzyszenia,
  8. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu prelekcji, wystaw i spotkań edukacyjnych związanych z tematyką lotniczą,
  9. zebrania członków Stowarzyszenia,
  10. gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
 12. Rozdział III

  Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły wiek 18 lat.
 14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków honorowych.
 15. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską.
 16. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 19. Członkowie zwyczajni ma prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 21. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
   3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 24. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
 25. Rozdział IV

  Władze Stowarzyszenia
 26. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna
 27. 1 Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 28. 2 Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
 30. 1 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie honorowi.
 31. 2 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 32. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 3 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 33. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 34. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 35. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalenie statutu i jego zmian,
  2. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 37. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
 39. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
  5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 40. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 43. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 44. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 45. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 46. Rozdział V

  Majątek i fundusze
 47. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów.
 48. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 50. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu wybieranych w głosowaniu podczas Walnego Zebrania Członków.
 51. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Komisji Rewizyjnej.
 52. Rozdział VI

  Postanowienia końcowe
 53. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
 55. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
©2014, Designed and made by Matriz (EPKT Spotters)